Om remisser

Du som bor i Skåne kan själv välja vilken mottagning du vill gå till för kognitiv beteendeterapi (KBT), interpersonell psykoterapi (IPT) eller psykodynamisk terapi (PDT). Då behöver du en remiss från din vårdcentral. Psykoterapimottagningen är ackrediterad för behandlingsformen PDT, vilket innebär att jag har möjlighet att ta emot patienter och bedriva psykodynamisk behandling inom hälsovalet psykoterapi, Region Skåne. PDT på remiss betyder att du kan få upp till 25 terapisessioner med högkostnadskort. Du betalar 200 kr per session fram till 1150 kr därefter gäller frikort. Är du intresserad av denna möjlighet så kontakta din vårdcentral för mer information. Mer info: 1177

Utformningen av tidsbegränsad psykodynamisk terapi inom hälsoval psykoterapi:

  • Om du kommer med remiss från din vårdcentral behöver du kontakta mig och göra en förfrågan om psykodynamisk terapi, PDT. Om jag har möjlighet att ta emot dig kontaktar jag dig med förslag på datum/tid för nybesök.
  • När du kommer på det första nybesöket (45 min), behöver jag se din legitimation som styrker din identitet, du får fylla i några olika patientenkäter, inskrivningsformulär och ev. samtycke till videoinspelning. Vi går tillsammans igenom din remiss och du har naturligtvis möjlighet att kommentera och eventuellt förtydliga innehållet om du vill. Du kommer som patient få frågan och berätta om vilka förväntningar och ev. farhågor du har på psykodynamisk terapi och på mig som psykoterapeut. Dina önskemål är viktiga och vi behöver även tala om vad du har för mål, delmål och vad du vill arbeta med inom dig själv. Jag kommer informera dig om psykodynamisk terapi med dess grund i psykoanalys och hur jag oftast arbetar och om vi behöver göra några särskilda anpassningar för dig så att du ska kunna känna dig bekväm och trygg under behandlingen. Vi avslutar nybesöket med möjlighet för dig att ställa frågor kring mig som psykoterapeut, rutiner, kontakt, ramar, tider, betalning, avbokningar. Vi gör en gemensam tidbokning för nästkommande fyra bedömningssamtal.
  • Vid nästa bedömningssamtal (45 min) följer vi upp nybesöket och du får möjlighet att berätta mer om din bakgrund, om relationer, om dina symtom och prata mer fritt om ditt psykiska mående och din ohälsa vad du vill ha hjälp med. Vi kommer att försöka ringa in detta successivt under de nästkommande bedömningssamtalen så att vi gemensamt kan formulera ditt inre känslomässiga problem och ett rimligt fokus för oss i vårt gemensamma arbete.
  • Inom ramen för de fem (5) första bedömningssamtalen med provterapi så kommer vi ha ett bättre underlag för vad som är dina svårigheter och hur det kommer till uttryck i ditt liv, i relationer, ditt inre känslomässiga problem och vad du vill ha min hjälp med att förändra.
  • Du har också rätt att byta terapeut om du inte känner dig bekväm med mig inom de första fem bedömningssamtalen. Om jag upplever att jag inte kommer kunna hjälp dig på det sätt som du önskar så har även jag rätt att avsluta terapin. Då jag är privatpraktiserande så har jag tyvärr ingen möjlighet att slussa dig till någon annan, utan jag är dessvärre tvungen att hänvisa dig till att själv kontakta annan behandlare. Om vi bestämmer oss för att arbeta vidare tillsammans planerar vi in dagar, datum och tider för den fortsatta behandlingen.
  • Efter nybesök, bedömningssamtal, provterapi har vi ca 20 återbesök/sessioner (45 min/session) till förfogande att fokusera på din problemformulering. Formen är såväl fri och följsam som intensiv i relation kring vad som händer fysiologiskt och känslomässigt inom dig. Under varje session undersöker vi vad du lär dig om dina emotioner och ditt inre känsloliv samt vilken mening detta har för dig. Återbesöken kan även genomföras på nätet som online-sessioner via Zoom.
  • Avslutning sker senast vid den 25:e sessionen och syftar till att sammanfatta arbetet så här långt, reflektera kring ditt inre känsloliv, mående, lärdomar, meningsskapande, relationen mellan oss, vårt arbete, samt att du även fyller i några olika patientenkäter. Vi avslutar med att boka in uppföljningsamtal.
  • Mellan 3-4 månader efter avslutningen genomför vi ett uppföljningssamtal där vi gemensamt går igenom ev. symtom och problem kring ditt mående som du upplever. Du får fylla i patientenkäter och vi pratar om din psykiska hälsa och fortsättning om så behövs. Hur du kan vidmakthålla dina framsteg och fördjupa dina insikter om dig själv avslutar processen med mig, men fortsätter som meningsskapande inom dig.