Referenser

2017-2018

Grupphandledning och individhandledning för anställda

Migrationsverket

2017-2018

Psykosocialt arbetsmiljöarbete, utredning och processhandledning av samtliga chefer och medarbetare i psykosocialt arbete

Stiftelsen Skånska Landskap

2017-2018

Föreläsare om svåra samtal, kommunikation och samtalsmetodik för förtroendevalda och chefer

Vision

2015-2017

Processhandledning av högre chefer som leder mellanchefer i utvecklingsgrupper

Region Skåne Koncernkontoret

2014-2016

Processhandledare och extern nationell programledare för FK insatser inom medarbetarskap och ledarskap

Försäkringskassan

2015

Processhandledare i konflikthantering och stödsamtal till parter och chefer

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

2015

Konsult och handledare i psykosociala arbetsmiljöfrågor på grundskola, storgruppspedagogik, individuellt chefsstöd och utvecklingsprogram för hela mellanstadieskolan

Eslövs kommun

2014-2015

Konsult och handledare i omorganisationsutredning och individuellt chefsstöd och stödsamtal till nyckelpersoner inom organisationen

Högskolan i Kristianstad HKR

2015

Processhandledare i psykosociala arbetsmiljöfrågor och kartläggning med QPSNordic på IT-supportavdelning med 40 medarbetare. Individuella stödsamtal med medarbetare

Softronic AB

2014-2015

Processhandledare för grupper av arbetsledare i förändringsarbete

DS Smith

2014-2015

Processhandledare för arbetsledare och individuella stödsamtal till medarbetare

SCA

2012-2013

Processhandledare och extern programledare för klinikchefsprogrammet, 2012. Utformade och genomförde utbildnings- och coachningsprogram tillsammans med internkonsulter och med klinikchefer under 20 dagar fördelat på ett antal externat- och internatsamlingar under året. Individuellt chefsstöd och coaching av ledningsgrupper

Skånes universitets-sjukhus, Sus

2012-2013

Processhandledare och extern programledare för primärvårdens utvecklingsprogram för chefer. Utformade och genomförde utbildningsprogram tillsammans med internkonsulter i en programstab utifrån primärvårdens chefskriterier med målsättning att utveckla verksamhetschefernas ledarskap. Utbildningen omfattade 15 dagar fördelat på ett antal internatsamlingar över året. Inledningsvis genomfördes individuella samtal med samtliga chefer som förberedelse för planering och genomförande. Parallellt chefsstöd under processen

Primärvården Skåne

2011-2013

Verksam som kursledare och handledare för plats- och enhetschefer

Försäkringskassan

2012

Utbildare och handledare med inriktning på kommunikation och bemötande för miljöchefer och miljöinspektörer

Skånes kommunförbund

2012

Processhandledare för utveckling av kompetenta och interpersonella relationer för samtliga medarbetare och chefer i den publika verksamheten

Östergötlands länsmuseum

2011-2012

Processledare för genomförande av verksamhets- och kompetensanalys med intern arbetsgrupp för förvaltningens olika yrkesgrupper

Regionservice, Region Skåne

2011

Verksam konsult i genomlysning och organisationsanalys av myndighetsorganisationen och framtagning av beslutsunderlag för organisationsförändring

Uppsala kommun, Socialförvaltningen

2010

Verksam som processledare med stöd i storgruppsmetodik för införande av gemensam framtidsbild för stiftet

Växjö stiftskansli, Svenska kyrkan

2010

Processhandledare för att utveckla ledningsgruppen och även storgruppsmetodik för psykiatriker kring samarbete mellan öppna och slutna avdelningar inom psykiatrin

Psykiatri Skåne

2010

Processledare för lärare i skolutveckling med storgruppspedagogik

Vellinge kommun

2009

Processledning med att ta fram, utveckla och förankra ett dialogverktyg för mångfaldsutbildning av samtliga anställda i Malmö stad

Malmö stad

2008

Verksam som handledare för att stödja ledningsgruppen att ta fram mål och mätetal för förvaltningen

Kalmar kommun, Kulturförvaltningen

2008

Ansvarig processkonsult för genomförandet av program för utveckling av internkonsulter i konsultativt arbetssätt

Kriminalvården

2008-2011

Verksam som konsult och processledare med storgruppsmetodik i syfte att ta fram och förankra en gemensam ledarfilosofi och tillhörande normsystem i koncernen. Genomfört ledarforum i tre år för koncernens samtliga chefer, koncernledning, utifrån ledarfilosofi och reella verksamhetsutmaningar

Lunds Energi-koncernen

2008-2010

Huvudansvarig programledare och handledare i att utforma, designa och implementera ledarfilosofi, genomföra 16 dagars ledarprogram och återkommande coachning av förvaltnings- och enhetschefer inom kommunen

Vellinge kommun

2008-2010

Huvudansvarig programledare för omfattande implementering av nytt arbetssätt inom ramen för HR transformation

Management-enheten och HR Försvarsmakten

2008-2011

Ansvarig handledare för utveckling av koncernlednings-gruppen och interpersonella relationer

Lunds Energi-koncernen

2008-2009

Verksam som handledare för samtliga chefer i ledarskap utifrån fattade beslut om gemensam ledarfilosofi

Procordia Food

2009

Processledare för utveckling av en aktiv arbetskultur, marknadskommunikation och bemötande av kunder.

Lunds Energikoncernen

2007

Processhandledare i medarbetarprogram för samtliga medarbetare

Procordia Food

2007

Ansvarig för ledarprogram för utdelningschefer i Region syd

Posten Meddelande

2006-2007

Processhandledare i ledarprogram för enhetschefer och förvaltningschefer

Regionförbundet Kalmar län

2006

Handledning och utbildning i interpersonella relationer och gruppdynamik för arkeologer, antikvarier, konservatorer

Östergötlands Länsmuseum

2005

Personalutbildning för samtliga arkeologer inom RAÄ-UV i projektmetodik och framtagning av ledningsplattform för projektchefer och ledningsgrupp

Riksantikvarie-ämbetet, RAÄ-UV

2005

Processhandledare för utveckling av Mångfaldens Lund utbildning och handledning av jämställdhets- och mångfaldsombud

Lunds kommun

2005

Konsultation och processhandledning av ledningsgrupp och arbete med gemensam värdegrund

Kiviksmusteri AB

2003-2005

Processhandledning av samtliga arbetsgrupper i grupputveckling och utveckling av interpersonella relationer

ESBE AB

2003-2004

Program och handledning i konsultativt arbetssätt för bibliotekschefer och bibliotekskonsulenter

Region- och länsbibliotek i södra Sverige

2003-2004

Processhandledning och personalstöd i omställningsprogram för samtliga lagerarbetare

ICA AB

2003-2006

Processhandledning, verksamhets- och kompetensanalys, förändringsledarutbildning, arbetslagsutveckling, ledarprogram, mångfaldsprogram och konflikthantering

Burlövs kommun

2002-2004

Handledning av rektorer och skolledare, specialpedagogiska skolmyndigheten

SPSM,

2002-2003

Processledare för chefer och medarbetare i verksamhets- och kompetensanalys inom folktandvården

Folktandvården Södra Bohuslän

2002

Handledning och utbildning av arbetsledare i grupputveckling och interpersonella relationer

GK teknik och fastighetsserviceAB

2002

Processhandledning av interna projektledare i projektet Morgondagens kompetens inom hälso- och sjukvården

Region Skåne, Primärvården

2002

Processhandledare för utveckling av interpersonella relationer och gruppdynamik för samtliga bibliotekschefer   

VG-regionen, Kultur & bibliotek

2002

Processhandledare för kostchefer i ledarprogram med inriktning på interpersonella relationer och grupputveckling

Sahlgrenska Sjukhuset

2002-2003

Utbildare och handledare för första linjens chefer i grupputveckling och gruppdynamik

PEAB

2003

Utbildare och handledare i projektledning för enhetschefer

NOSAM

2001-2003

Handledare och utbildare i projektledning för verksamhetsutvecklare, personalspecialister och ekonomer

MAS Universitets-sjukhuset

2001-2002

Processledare tillsammans med medarbetare och chefer i verksamhets- och kompetensanalys, operationsavdelningen

Landskrona Lasarett

2001-2002

Handledare och utbildare av chefer och arbetsledare i  modulbaserad basutbildning, förtroendefullt samarbete

Posten Meddelande AB

2001-2002

Processledare tillsammans med läkare, sjuksköterskor och chefer i genomförande av verksamhetsanalys på vårdcentral

Primärvården Skåne

2001-2002

Utbildning och handledning av hotellchefer i kompetenta relationer och gruppdynamik

Accor Hotell Danmark

2001

Processledare tillsammans med medarbetare och chefer i verksamhets- och kompetensanalys

Lunds Universitets-sjukhus, Röntgen

2000

Utbildning och handledning av anställda i konflikthantering, stresshantering

Tarkett Sommer AB