Psykoterapi

Det finns möjlighet att utveckla känslomässig förmåga och bli mer förtrogen med ointegrerade upplevelser och erfarenheter. Fokus kan vara på att övervinna det motstånd som hindrar känslor från att upplevas och formuleras. Ibland innebär det intensivt fokus på känslor här-och-nu under sessionen. Även om du själv vill göra ett arbete, upplever du kanske behandlingen ibland som obekväm och det i så fall för att svåra frågeställningar ibland kallar fram intensiva känslor. Strävan är att formulera något tidigare oformulerat för att bygga upp inre förmåga och förtrogenhet, bryta igenom hinder, förhindra oro och nedstämdhet, förbinda något ointegrerat till en ny sammanhållen erfarenhet av att bli till.

Vi vet att brister, avbrott och trauma i nära mänskliga relationer under uppväxten kan orsaka lidande och en mångfald känslor som kan komma att hindras på grund av de svårigheter som de har för oss. När senare livshändelser stimulerar dessa oformulerade komplexa känslor uppkommer vanligen ångest och vi tenderar då till att tränga bort de aktiverade känslorna. Ångest och hämmande känslor som skam och rädsla väcker inom oss ett motstånd som kan vara mer eller mindre omedvetet för den som upplever dem, och resultatet kan bli havererade relationer, psykisk ohälsa och olika fysiska problem och varierande symtom och svårigheter.

Om du upplever relationsproblem, oro och nedstämdhet är det kanske möjligt att du har ett undvikande förhållningssätt som behöver förändras.

Känslomässiga problem kan också leda till negativa hälsoeffekter i kroppen, inklusive magtarmkanalen, hjärt- och kärlsystemet, andningssystemet, immunsystemet, muskler och hud. Eventuellt kan undvikande även leda till ökad ångest kring kroppen och negativt uppfattning om hälso- och sjukvården, vilket över tid kan förstärka psykisk ohälsa och symtom. I värsta fall kan dessa problem dessutom leda till somatisering som med tiden går över i återkommande depressioner och i förlängningen långtidssjukskrivning.

Behandlingen syftar till att hjälpa dig uppleva blandade känslor så att spänning, ångest och andra fysiska symtom minskar samtidigt som dina tidigare undvikande beteenden avtar. Du kan då se de drivande emotionella krafter som var blockerade. Därefter inträder en läkande process genom vilken tidigare bortträngda komplexa känslor upplevs och bearbetas. Ofta är ett sådant genombrott tillräckligt för att åstadkomma omfattande symtomreduktion samtidigt som det i flertalet fall behövs serier av sådana händelser för att åstadkomma omfattande förändringar. Om du har en begränsad tolerans för ångest måste vi först hjälpa dig bygga upp den innan känslorna gradvis kan exponeras, upplevas och bearbetas.

När vi avslutar en framgångsrik terapeutisk process är ängslighet, nedstämdhet, motstånd och undvikande beteende allt oftare frånvarande. Då är din psykiska hälsa och mående bättre och du har möjlighet att fortsätta utveckla dig själv och dina relationer på det sätt som var meningen innan dina problem började uppträda.

Behandlingen har utförligt blivit utforskad och visat sig vara effektiv för dig som diagnosticerats med depression, ångest, somatisering och ätstörning. För mer forskningsinformation och vetenskapliga studier hänvisas till Allan Abbass hemsida..