ISTDP/PDT är en behandling som erbjuder dig en möjlighet att utveckla en inre känslomässig kapacitet genom att du blir mer förtrogen med ointegrerade blandade känslor och övervinna det motstånd som hindrar dem från att upplevas och förstås, vilket ofta innebär intensivt fokus på känslor här-och-nu under sessionen. Även om du själv vill göra ett arbete, upplever du kanske behandlingen som obekväm och det i så fall för att behandlingen ibland kallar fram intensiva känslor med en aktiv och uppmärksam psykoterapeut, där fokus just är på inre smärtsamma omedvetna känslomässiga konflikter.

Som framgår har ISTDP fokus på känslomässiga erfarenheter och arbetar med att främja upplevandet av stegrande känslor här-och-nu i tid och rum. Strävan är att oformulerad känslor ska kunna upplevas och formuleras för att bygga kapacitet, bryta igenom hinder, förhindra oro och nedstämdhet, förbinda något ointegrerat till en ny sammanhållen erfarenhet av att bli till.

Vi vet att brister, avbrott och trauma i nära mänskliga relationer under uppväxten kan orsaka lidande och en mångfald känslor som kan komma att hindras på grund av de svårigheter som de har för oss. När senare livshändelser stimulerar dessa oformulerade komplexa känslor uppkommer vanligen ångest och vi tenderar då till att tränga bort de aktiverade känslorna.

Ångest och hämmande känslor som skam och rädsla väcker inom oss ett motstånd som kan vara mer eller mindre omedvetet för den som upplever dem, och resultatet kan bli havererade relationer, psykisk ohälsa och olika fysiska problem och varierande symtom och svårigheter. Om du upplever relationsproblem, oro och nedstämdhet är det kanske möjligt att du har ett undvikande förhållningssätt som behöver förändras.

Känslomässiga problem kan också leda till att vi utvecklar negativa hälsoeffekter i flertalet system i kroppen, inklusive magtarmkanalen, hjärt- och kärlsystemet, andningssystemet, immunsystemet, muskler och hud. Eventuellt kan bortträngning leda till ökad ångest kring kroppen och negativt uppfattning av hälso- och sjukvården, vilket över tid kan förstärka psykisk ohälsa och symtom. I värsta fall kan dessa emotionella problem dessutom leda till somatisering som med tiden går över i återkommande depressioner och i förlängningen långtidssjukskrivning och funktionshinder.

ISTDP syftar till att hjälpa dig uppleva blandade känslor så att spänning, ångest och andra fysiska symtom minskar samtidigt som dina tidigare undvikande beteenden avtar. Du kan då se de drivande emotionella krafter som var blockerade. Därefter inträder en läkande process genom vilken tidigare bortträngda komplexa känslor upplevs och bearbetas. Ofta är ett sådant genombrott tillräckligt för att åstadkomma omfattande symtomreduktion samtidigt som det i flertalet fall behövs serier av sådana händelser för att åstadkomma omfattande förändringar. Om du har en begränsad tolerans för ångest måste vi först hjälpa dig bygga upp den innan känslorna gradvis kan exponeras, upplevas och bearbetas.

När vi avslutar en framgångsrik terapeutisk process är ängslighet, nedstämdhet, motstånd och undvikande beteende allt oftare frånvarande. Då är din psykiska hälsa och mående bättre och du har möjlighet att fortsätta utveckla dig själv och dina relationer på det sätt som var meningen innan dina problem började uppträda.

ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) är en känslofokuserad terapiform som kontinuerligt utvecklats och förfinats sedan 60-talet av Habib Davanloo (f. 1927) som är en iransk psykoanalytiker och psykiatriker som varit verksam i Montreal, Quebec, Kanada. Han var professor i psykiatri vid McGill University och redaktör för International Journal of Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy.

Behandlingen har utförligt blivit utforskad och visat sig vara effektiv för dig som diagnosticerats med depression, ångest, somatisering och ätstörning. För mer forskningsinformation och vetenskapliga studier hänvisas till Allan Abbass hemsida. Se även referenser nedan:

  • H. Davanloo (1980) "Basic principles and technique in Short-Term Dynamic Psychotherapy", Spectrum, NY, 1978 H. Davanloo: Short-Term Dynamic Psychotherapy, J. Aronson, NY
  • H. Davanloo (1990) "Unlocking the Unconscious; Selected papers of Habib Davanloo", MD, Wiley Sons, Chichester, England
  • H. Davanloo (2001) "Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy: Selected papers of Habib Davanloo", John Wiley and Sons, Chichester, England.