När du kommer på nybesöket (45 min), behöver jag se din legitimation som styrker din identitet, du får fylla i några olika patientenkäter, inskrivningsformulär och ev. samtycke till videoinspelning. Vi går tillsammans igenom din remiss. Du kommer som patient få frågan och berätta om vilka förväntningar och ev. farhågor du kan ha. Dina förutsättningar är viktiga och vi behöver även tala om vad du vill arbeta med inom dig själv. Jag kommer informera dig om psykoterapi och hur jag arbetar och om vi behöver göra några särskilda anpassningar för dig så att du ska kunna känna dig bekväm och trygg under behandlingen. Vi avslutar nybesöket med möjlighet för dig att ställa frågor kring rutiner, kontakt, ramar, tider, betalning och avbokningar. Vi gör en gemensam tidbokning för nästkommande fyra bedömningssamtal.

Vid nästa bedömningssamtal (45 min) följer vi upp nybesöket och du får möjlighet att berätta mer om din bakgrund, om relationer, om dina symtom och prata mer fritt om ditt psykiska mående och din ohälsa, vad du vill ha hjälp med. Vi kommer att försöka ringa in detta successivt under de nästkommande bedömningssamtalen så att vi gemensamt kan formulera ett inre känslomässigt problem och ett rimligt fokus för oss i vårt gemensamma arbete.

Efter nybesök och bedömningssamtal har vi ca 20 återbesök/sessioner (45 min/session) till förfogande att fokusera på din problemformulering. Formen är såväl fri och följsam som intensiv i relation kring vad som händer fysiologiskt och känslomässigt inom dig. Återbesöken kan även genomföras som online-sessioner via zoom.

Avslutning sker senast vid den 25:e sessionen och syftar till att sammanfatta arbetet så här långt, reflektera kring vårt arbete. Du fyller även i några olika patientenkäter. Vi avslutar med att boka in uppföljningsamtal.

Mellan 3-4 månader efter avslutningen genomför vi ett uppföljningssamtal där vi gemensamt går igenom ev. symtom och problem kring ditt mående som du upplever. Du får fylla i patientenkäter och vi pratar om din psykiska hälsa och fortsättning om så behövs.

 

 

 

Personalhandledning syftar till integration och att något alltid kan omsättas till handling. Perspektivet är pedagogiskt och system-psykodynamiskt med undersökande metoder för att fördjupa relationer och reflektioner.

Handledning kan beskrivas som en dialog som utgår från både individens, gruppens och verksamhetens behov. Ett återkommande inslag är att varje enskild individ, grupp, verksamhet tar ansvar för att formulera sitt specifika fokus i handledningen som sedan pågår inom den ram där behoven står i centrum. Mötet sker här och nu. Individen, gruppen eller verksamheten blir hjälpt genom en förtydligande erfarenhet som frigör tankar, känslor och handlingar som kan ha stått i vägen för en förnyad bild av den aktuella situationen. Avsikten är att ta tillvara och lyfta fram styrkan, kreativiteten och de resurser som finns hos varje individ, grupp och verksamhet. En annan avsikt är att skapa förståelse och medvetenhet när det gäller egna eller andras handlingar i form av prestationer och resultat, invanda tankemönster och känslor i olika sammanhang och dess koppling till aktuella problem och möjligheter.

Utformningen av personalhandledningen är flexibel inom den ram som vi tillsammans kommer överens om att arbeta inom. 

  • individuell handledning omfattar vanligen 60 min
  • grupphandledning omfattar cirka 1,5-3 timmar, beroende på antal deltagare

Om behov finns kan handledningen komma att fördjupas inom olika tematiska områden som exempelvis:

  • betydelsen av egna val, nivåer av öppenhet och lyssnande, samt mentalisering
  • innebörden av interpersonella relationer och beteendemönster
  • emotioner och känslornas olika betydelse
  • förhållande till existensvillkor och livstolkning kring mening, liv, död, frihet
  • självkännedom, självkritik, falskt själv, olika mångfacetterade självtillstånd, självkänsla
  • motstånd mot förändring, undvikande i relationer och grundantagande
  • möjligheterna med kompetenta relationer och samstämmighet i grupper och verksamheter
  • förtroendefullt samarbete, problemlösning och beslutsfattande

Personalhandledning kan ges individuellt eller i grupp och antalet deltagare kan variera. Om du är intresserad av handledning för egen del eller önskar mer information så är du välkommen att höra av dig till mig via e-post: info@johnlundborg.se eller telefon: 076-0391683 

 

Migrationsverket, Stiftelsen Skånska Landskap, Fackförbundet Vision, Koncernkontoret Region Skåne, Försäkringskassa, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Eslövs kommun, Högskolan i Kristianstad HK, Softronic AB, DS Smith, SCA, Skånes universitetssjukhus, Sus, Primärvården Skåne,Skånes kommunförbund, Östergötlands länsmuseum, Regionservice, Region Skåne, Uppsala kommun Socialförvaltningen, Växjö stiftskansli Svenska kyrkan, Psykiatri Skåne, Vellinge kommun, Malmö stad, Kalmar kommun Kulturförvaltningen, Kriminalvården, Lunds Energikoncernen, Managementenheten Försvarsmakten, Procordia Food, Posten Meddelande, Regionförbundet Kalmar län, Riksantikvarieämbetet RAÄ-UV, Lunds kommun, Kiviksmusteri AB, ESBE AB, Region- och länsbibliotek i södra Sverige, ICA AB, Burlövs kommun, SPSM specialpedagogiska skolmyndigheten, Folktandvården Södra Bohuslän, GK teknik och fastighetsservice AB VG-regionen Kultur & bibliotek, Sahlgrenska Sjukhuset,PEAB, NOSAM, MAS Universitetssjukhuset, Landskrona Lasarett, Lunds Universitetssjukhus, Röntgen 1-2, Accor Hotell Danmark, Tarkett Sommer AB.

2017-2018 Grupphandledning Migrationsverket
     
     
     
     
     

 

2017-2018

Grupphandledning

Migrationsverket

2017-2018

Psykosocialt arbetsmiljöarbete

Stiftelsen Skånska Landskap

2017-2018

Personalutbildning i kommunikation, samtalsmetodik, svåra samtal

Vision

2015-2017

Processhandledning av anställda som leder utvecklingsgrupper

Region Skåne Koncernkontoret

2014-2016

Ansvarig processhandledare och extern nationell programledare för FK insatser inom medarbetarskap och ledarskap

Försäkringskassan

2015

Processhandledare i konflikthantering och stödsamtal till parter och chefer

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

2015

Konsult och handledare i psykosociala arbetsmiljöfrågor på grundskola, storgruppspedagogik, individuellt chefsstöd och utvecklingsprogram för hela mellanstadieskolan under 1 år

Eslövs kommun

2014-2015

Konsult och handledare i omorganisationsutredning och individuellt chefsstöd och stödsamtal till nyckelpersoner inom organisationen

Högskolan i Kristianstad HKR

2015

Processhandledare i psykosociala arbetsmiljöfrågor och kartläggning med QPSNordic på IT-supportavdelning med 40 medarbetare. Individuella stödsamtal med medarbetare

Softronic AB

2014-2015

Processhandledare för grupper av arbetsledare i kompetens-utveckling

DS Smith