THE

THE (the human element) är en form av intuitiv coaching och processhandledning som handlar om att befrämja konkreta erfarenheter, att lägga huvudvikten vid deltagarnas utveckling mot en professionell yrkesidentitet. Autencitet, personlig stil, fördjupande och förkroppsligad intuitiv förtrogenhetskunskap, kapacitet att använda metoder, integration av kunskaper till meningsfulla insikter och empati för andras behov och synsätt är sådant som jag arbetar med även om det sker på bekostnad av inlärning av organisationsspecifika kunskaper, normsystem och handlingsregler. Exempel på referensuppdrag.

2018-2017

Grupphandledning och individhandledning

Migrationsverket

2018-2017

Psykosocialt arbetsmiljöarbete, utredning och processhandledning

Stiftelsen Skånska Landskap

2018-2017

Föreläsning i kommunikation, samtalsmetodik, svåra samtal

Vision

2017-2015

Processhandledning av högre chefer som leder mellanchefer i utvecklingsgrupper

Region Skåne Koncernkontoret

2016-2014

Processhandledare och extern nationell programledare för FK insatser inom medarbetarskap och ledarskap

Försäkringskassan

2015

Processhandledning, personalstöd, konflikthantering

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

2015

Processhandledare i psykosociala arbetsmiljöfrågor, storgruppspedagogik, individuellt chefsstöd och utvecklingsprogram för hela mellanstadieskolan

Eslövs kommun

2015-2014

Processhandledare i omorganisationsutredning och individuellt chefsstöd och stödsamtal

Högskolan i Kristianstad HKR

2015-2014

Processhandledare i psykosociala arbetsmiljöfrågor och kartläggning med QPSNordic på IT-supportavdelning. Individuella stödsamtal

Softronic AB

2015-2014

Processhandledare för grupper i förändringsarbete

DS Smith

2015-2014

Processhandledare för arbetsledare och individuella stödsamtal

SCA

2013-2012

Processhandledare och extern programledare för klinikchefsprogrammet. Individuellt chefsstöd och coaching av ledningsgrupper

Skånes universitetssjukhus

2013-2012

Processhandledare och extern programledare för primärvårdens utvecklingsprogram för chefer. Parallellt chefsstöd under processen

Primärvården Skåne

2013-2011

Verksam kursledare och handledare för plats- och enhetschefer

Försäkringskassan

2012

Föreläsare och handledare med inriktning på kommunikation och bemötande för miljöchefer och miljöinspektörer

Skånes kommunförbund

2012

Processhandledare för utveckling av kompetenta och interpersonella relationer

Östergötlands länsmuseum

2012-2011

Processledare för genomförande av verksamhets- och kompetensanalys med intern arbetsgrupp från förvaltningens olika yrkesgrupper

Regionservice, Region Skåne

2011

Konsult i genomlysning och organisationsanalys av myndighetsorganisationen

Uppsala kommun, Socialförvaltningen

2010

Processledare i storgruppsmetodik

Växjö stiftskansli, Svenska kyrkan

2010

Processhandledare för att utveckla ledningsgruppen och även storgruppsmetodik för psykiatriker kring samarbete mellan öppna och slutna avdelningar inom psykiatrin

Psykiatri Skåne

2010

Processledare för lärare i skolutveckling med storgruppspedagogik

Vellinge kommun

2009

Processledare för mångfaldsarbete med dialogverktyg

Malmö stad

2008

Processhandledare för att stödja ledningsgruppen

Kalmar kommun, Kulturförvaltningen

2008

Processkonsult för genomförandet av program för utveckling av internkonsulter i konsultativt arbetssätt

Kriminalvården

2011-2008

Processledare med storgruppsmetodik, förankring av ledarfilosofi och normsystem i koncernen. Genomfört ledarforum i tre år för koncernen

Lunds Energikoncernen

2010-2008

Programledare och handledare i att implementera ledarfilosofi, genomföra ledarprogram och återkommande coachning av förvaltnings- och enhetschefer inom kommunen

Vellinge kommun

2010-2008

Programledare för omfattande implementering av nytt förhållningssätt inom HR transformation

Managementenheten och HR Försvarsmakten

2011-2008

Processhandledare för utveckling av koncernledningsgruppens interpersonella relationer

Lunds Energikoncernen

2009-2008

Processhandledare för samtliga chefer utifrån fattade beslut om gemensam ledarfilosofi

Procordia Food

2009

Processledare för utveckling av ett aktivt arbetsklimat, marknadskommunikation och bemötande

Lunds Energikoncernen

2007

Processhandledare i medarbetarprogram

Procordia Food

2007

Processhandlednare för utdelningschefer i Region syd

Posten Meddelande

2007-2006

Processhandledare för enhetschefer och förvaltningschefer

Regionförbundet Kalmar län

2006

Processhandledning i interpersonella relationer och gruppdynamik för arkeologer, antikvarier, konservatorer

Östergötlands Länsmuseum

2005

Processhandledning för arkeologer inom RAÄ-UV av ledningsplattform för projektchefer och ledningsgrupp

Riksantikvarie-ämbetet, RAÄ-UV

2005

Processhandledare för utveckling av Mångfaldens Lund utbildning och handledning av jämställdhets- och mångfaldsombud

Lunds kommun

2005

Konsultation och processhandledning av ledningsgrupp och arbete med gemensam värdegrund

Kiviksmusteri AB

2005-2003

Processhandledning av samtliga arbetsgrupper i grupputveckling och utveckling av interpersonella relationer

ESBE AB

2004-2003

Program och handledning i konsultativt arbetssätt för bibliotekschefer och bibliotekskonsulenter

Region- och länsbibliotek i södra Sverige

2004-2003

Processhandledning och personalstöd i omställningsprogram för samtliga lagerarbetare

ICA AB

2006-2003

Processhandledning, förändringsarbete, grupputveckling och konflikthantering

Burlövs kommun

2004-2002

Handledning för rektorer och skolledare, specialpedagogiska skolmyndigheten

SPSM,

2003-2002

Processledare för chefer och medarbetare inom folktandvården

Folktandvården Södra Bohuslän

2002

Handledning för arbetsledare i grupputveckling och interpersonella relationer

GK teknik och fastighetsserviceAB

2002

Processhandledning av interna projektledare inom hälso- och sjukvården

Region Skåne, Primärvården

2002

Processhandledare för utveckling av interpersonella relationer och gruppdynamik för samtliga bibliotekschefer   

VG-regionen, Kultur & bibliotek

2002

Processhandledare för kostchefer med inriktning på interpersonella relationer och grupputveckling

Sahlgrenska Sjukhuset

2003-2002

Föreläsare och handledare för första linjens chefer i grupputveckling och gruppdynamik

PEAB

2003

Föreläsare och handledare i projektledning för enhetschefer

NOSAM

2003-2001

Handledare och föreläsare i förändringsarbete för verksamhetsutvecklare, personalspecialister och ekonomer

MAS Universitets-sjukhuset

2002-2001

Processledare för medarbetare och chefer inom operationsavdelningen

Landskrona Lasarett

2002-2001

Handledare för chefer och arbetsledare i modulbaserad basutbildning, förtroendefullt samarbete

Posten Meddelande AB

2002-2001

Processledare för läkare, sjuksköterskor och chefer i genomförande av verksamhetsanalys på vårdcentral

Primärvården Skåne

2002-2001

Föreläsare och handledare för hotellchefer i utveckling av kompetenta relationer och gruppdynamik

Accor Hotell Danmark

2001

Processledare för medarbetare och chefer i verksamhets- och kompetensanalys

Lunds Universitets-sjukhus, Röntgen

2000

Föreläsare och handledledare för anställda i konflikthantering, stresshantering

Tarkett Sommer AB