Psykoterapin är intensiv och kan leda till varaktiga förändringar på kort tid när vi båda engagerar oss till fullo i arbetet. Psykodynamisk terapi har växande forskningsstöd även vid komplex, långvarig problematik samt psykosomatiska tillstånd. Behandlingen kan både vara tidsbegränsad men även icke tidsbegränsad beroende på den problemformulering som vi kommer överens om att arbeta med. Tillsammans formulerar vi ett fokus och kommer överens om ramarna. För att löpande utveckla och effektivisera terapiprocessen tillsammans med dig använder jag mig ofta, precis som andra legitimerade psykoterapeuter med denna specialisering, av videoinspelning som verktyg. Detta är naturligtvis inte obligatoriskt utan helt frivilligt. Allt material hanteras under sekretess och konfidentialitet. 

Utformning av terapin och format:

Nybesök för bedömningssamtal (1-3 x 90 min)

  • Under första besöket (besöken) ringar vi in din problematik, dess vidmakthållande drivkrafter och vad du önskar uppnå i en behandling. Trivs du med mig bokar vi in fler besök.

Kontinuerliga återbesök för samtal (50 min eller 90 min)

  • Beroende på dina behov väljer du hur ofta du vill gå. Vi diskuterar detta tillsammans utifrån vad som är bäst för dig efter nybesöket. Vissa märker stor förändring redan efter nybesöket. Vissa är nöjda efter 6-8 besök. Andra går upp till 20-40 gånger eller längre.

Blockterapi (4 x 90 minuter)

  • Om du inte vill gå regelbundet eller kanske bor längre bort så finns möjlighet för ett intensivt “terapi-block”. Det innebär att vi träffas totalt sex timmar, fördelat på två dagar (alltså 2 x 90 minuter dag 1 och 2 x 90 minuter dag 2). Detta upplägg passar dig som inte har alltför svåra problem och som känner dig tillräckligt redo och motiverad att jobba intensivt för förändring under kort tid.

Angående ackreditering till hälsoval psykoterapi

För mig är alltid individens integritet och specifika behov det fundament som en förtroendefull psykoterapeutisk process bygger på. Det betyder att jag valt att inte ackreditera mig till Hälsoval psykoterapi för privata vårdgivare i Region Skåne. Mina övervägande vilar på att ingen utomstående ska få insyn i psykoterapiprocessen, inga journalkopior skickas till någon vårdcentral och jag har valt att inte ha någon kontakt med arbetsgivare eller försäkringskassa. Tiden i terapeutisk behandling ska enbart motiveras av individens specifika behov och individuella förutsättningar, man ska få kunna arbeta med sin problemformulering eller sina livsfrågor såväl tidsbegränsat som icke tidsbegränsat så länge som man behöver och vill.

Tid och avgift

Kostnaden för psykoterapeutisk behandling som privatbetalande hos mig är 800 kr/50 min respektive 1200 kr/90 min. Vid särskilda omständigheter kan nedsättning av avgiften efter betalningsförmåga enligt överenskommelse förekomma. Jag erbjuder dig en tid så fort som möjligt för konsultation och psykoterapi efter att du tagit kontakt samt en behandling som innebär uppriktigt fokus på förändring och ett bemötande som innebär strikt konfidentialitet. 

Hjärtligt välkommen!