ISTDP

Jag arbetar med ISTDP (intensiv psykodynamisk korttidsterapi) som är en modern korttids-PDT och tar min utgångspunkt i forskning om affekter, anknytning och intersubjektivitet. ISTDP vill hjälpa dig bli förtrogen med dina omedvetna och omformulerade blandade känslor och övervinna det motstånd som hindrar dem från att upplevas, vilket ofta innebär intensivt fokus på känslor och blockeringar här och nu under sessionen. Även om du själv vill göra ett arbete, upplever du kanske behandlingen som obekväm, som en påfrestande form av coaching och det i så fall för att behandlingen ibland kallar fram intensiteter med en aktiv och uppmärksam psykoterapeut, där fokus just är på undvikande av inre känslomässiga konflikter och meningsskapande som blir till genom nya emotionella kopplingar. 

Vi vet att avbrott och trauma i viktiga mänskliga relationer under uppväxten kan orsaka lidande och en mångfald känslor som kan komma att blockeras på grund av de svårigheter som en bristande anknytning har för oss. När senare livshändelser stimulerar dessa omedvetna komplexa känslor uppkommer vanligen ångest och vi tenderar till att tränga bort de aktiverade känslorna.

Ångest och hämmande känslor som skam och rädsla väcker inom oss ett motstånd som kan vara mer eller mindre omedvetet för den som upplever dem, och resultatet kan bli havererade relationer, psykisk ohälsa och olika fysiska problem och varierande psykiska symtom och svårigheter. Om du upplever relationsproblem, oro och nedstämdhet är det kanske möjligt att du har ett undvikande förhållningssätt som behöver förändras.

Emotionella problem kan också leda till att vi utvecklar negativa hälsoeffekter i flertalet system i kroppen, inklusive magtarmkanalen, hjärt- och kärlsystemet, andningssystemet, immunsystemet, muskler och hud. Eventuellt kan bortträngning leda till ökad ångest kring kroppen och negativt uppfattning av hälso- och sjukvården, vilket över tid kan förstärka psykisk ohälsa och symtom. I värsta fall kan dessa emotionella problem dessutom leda till somatisering som med tiden går över i återkommande depressioner och i förlängningen långtidssjukskrivning och funktionshinder.

ISTDP syftar till att hjälpa dig uppleva blandade känslor så att spänning, ångest och andra fysiska symtom minskar samtidigt som dina tidigare undvikande beteenden hastigt avtar. Du kan då se de drivande emotionella krafter som var blockerade. Därefter inträder en läkande process genom vilken tidigare bortträngda komplexa känslor upplevs och bearbetas. Ofta är ett sådant genombrott tillräckligt för att åstadkomma omfattande symtomreduktion samtidigt som det i flertalet fall behövs serier av sådana händelser för att åstadkomma omfattande förändringar. Om du har en begränsad tolerans för ångest måste vi först hjälpa dig bygga upp den innan känslorna gradvis kan exponeras, upplevas och bearbetas. När vi avslutar en framgångsrik psykoterapeutisk process är ängslighet, nedstämdhet, motstånd och undvikande beteende allt oftare frånvarande. Då är din psykiska hälsa rehabiliterad och du har möjlighet att utveckla sina relationer på det sätt som var meningen innan dina problem började uppträda.

ISTDP som terapiform har utförligt blivit utforskad och visat sig vara effektiv för dig som diagnosticerats med depression, ångest, somatisering, ätstörning och personlighetsproblem. För mer forskningsinformation och vetenskapliga studier om intensiv psykodynamisk korttidsterapi hänvisas till Allan Abbass hemsida.