ISTDP

(Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) eller på svenska intensiv dynamisk psykoterapi är en modern affektfokuserad terapi som tar sin utgångspunkt i betydelsefulla anknytningsrelationer. ISTDP har sin grund i klassisk konflikt- och objektrelationsteori samt modern anknytnings- och affektteori.

Avbrott och trauma i den mänskliga anknytningen kan orsaka en mångfald komplexa känslor som kan komma att blockeras och undvikas på grund av de kaskaderande emotionella effekter som en bristande anknytning leder till för barnet. När senare livshändelser stimulerar dessa omedvetna komplexa känslor uppkommer vanligen ångest och försvar mot de aktiverade affekterna.

Ångest, försvar och undvikande beteende kan vara mer eller mindre omedvetet för personen som upplever dem, och resultatet kan bli havererade relationer, psykisk ohälsa och olika fysiska och varierande psykiska symtom. En icke försumbar andel av alla patienter med ångest, depression och interpersonella problem bedöms ha detta undvikande förhållningssätt.

Dessa omedvetna processer kan också leda till negativa hälsoeffekter i flertalet system i kroppen, inklusive magtarmkanalen, hjärt- och kärlsystemet, andningssystemet, immunsystemet, muskler och hud. Ångest, försvar och undvikande beteende tenderar att leda till ökande oro kring kroppen och negativt förhållningssätt gentemot hälso- och sjukvården, vilket över tid kan förstärka psykisk ohälsa och symtom. Dessutom kan dessa problem leda till somatisering som med tiden leder till sekundär depression och i förlängningen funktionshinder.

En psykoterapeutisk behandlingsinsats med ISTDP, som den utformades av Davanloo, är först med att göra patienten förtrogen med sina omedvetna känslor och sedan hjälpa patienten att övervinna de emotionellt blockerade processerna, vilket ofta innebär ett intensivt fokus på komplexa känslor som patienten har i mottagningsrummet under samtalet och samtidigt förklara för patienten sättet som både affekter och kontakten med terapeuten i behandlingen undviks och blockeras.

När dessa komplexa känslor upplevs minskar spänning, ångest och andra fysiska symtom samt undvikande beteende hastigt. Patienten och terapeuten kan då se de drivande emotionella krafter som var blockerade. Därefter inträder en läkande process genom vilken tidigare undvikande komplexa känslor upplevs och bearbetas. Ofta är ett sådant genombrott tillräckligt för att åstadkomma omfattande symtomreduktion samtidigt som det i flertalet fall behövs serier av sådana händelser för att åstadkomma omfattande beteendeförändringar. Om patienten har låg tolerans för ångest måste först terapeuten bygga upp denna tolerans innan affekterna och känslorna gradvis kan exponeras, upplevas och bearbetas. Vid avslutningen av en framgångsrik psykoterapeutisk process är somatisk ångest, försvar och undvikande beteende allt mer frånvarande. Då är patientens psykiska hälsa rehabiliterad och patienten har möjlighet att utveckla sina relationer på det sätt som var meningen innan det ursprungliga traumat inträffade.

ISTDP som psykoterapeutisk behandlingsinsats har utförligt blivit utforskad och visat sig vara effektiv med patienter som diagnosticerats med depression, ångest, somatisering, ätstörning och personlighetsproblem.

Om du är intresserad av kontakt och/eller vill boka nybesök så är du välkommen att höra av dig till mig via e-post: [javascript protected email address] eller telefon: 076-0391683