Handledning syftar till integration och tillblivelse genom att något alltid kan omsättas till handling. Perspektivet är pedagogiskt och system-psykodynamiskt med undersökande metoder för att fördjupa relationer och reflektioner.

Processhandledning kan beskrivas som en dialog som utgår från både individens, gruppens och verksamhetens behov. Ett återkommande inslag är att varje enskild individ tar ansvar för att formulera sitt specifika fokus i handledningen som sedan pågår inom den ram där varje individs behov står i centrum. Mötet sker här och nu. Individen eller gruppen blir hjälpt genom en gemensam omsorgsorienterad korrigerande emotionell upplevelse med syfte att frigöra tankar, känslor och mönster som kan stå i vägen för en förnyad bild av den aktuella situationen. Avsikten är att ta tillvara och lyfta fram styrkan, kreativiteten och de resurser som finns hos varje individ och grupp. En annan avsikt är att skapa förståelse och medvetenhet hos personer när det gäller egna eller andras känslor, emotioner och reaktioner i olika sammanhang och dess koppling till aktuella problem.

Utifrån individens och gruppens behov kan handledningens process komma att fördjupas inom olika tematiska områden som exempelvis:

  • betydelsen av egna val, öppenhet, mentalisering och uppriktighet
  • innebörden av relationer och beteendemönster som tillhörighet och delaktighet
  • emotioner och känslornas olika betydelse som motivation
  • förhållande till existensvillkor och livstolkning kring mening, liv, död, frihet
  • självkännedom, självkänsla och olika självtillstånd
  • motstånd, undvikande och grundantagande
  • möjligheterna med kompetenta relationer och samstämmighet
  • utmaningar i samarbete, problemlösning och beslutsfattande

Processhandledning kan ges individuellt eller som grupphandledning och antalet deltagare kan variera. Om du är intresserad av handledning för egen del eller önskar mer information så är du välkommen att höra av dig till mig via e-post: info@johnlundborg.se eller telefon: 076-0391683