THE är en fokuserad metod baserad på principer, utvecklade av Will Schutz, (Schutz, 1976; 1987) som syftar till att skapa förutsättningar för individers interpersonella utveckling i grupper och organisationer. Steg för steg utvecklar individer sin medvetenhet om sina komplexa känslor bakom interpersonella relationer och beteendemönster som sedan bygger färdigheter för kompetenta relationer. Genom att hantera interpersonella problem emotionellt finns det möjligheter till djupgående förändringar. 

Utgångspunkten för användningen av THE i organisationer är oftast arbetet med ensklda individer. Arbetet förutsätter välfungerande personer som inte behöver terapi utan som önskar en Därför kan nya insikter för klienten ofta vara glesa när man arbetar med coachning ur ett rent rationellt och organisatoriskt perspektiv. Trots att klienten kan analysera sin utmaning i sammanhange och tänka på en annan lösning, uttrycker klienten ofta oförklarliga hinder som motverkar detta rationella beteende. Sådana blockeringar kan, i ett ISTDP-perspektiv, förstås som olösta emotionella konflikter från det förflutna, som igen och igen manifesterar sig i form av automatiserade reaktioner i specifika sammanhang, som på ett eller annat sätt liknar situationen där beteendet grundades.

Detta händer tills vi blir medvetna om de bakomliggande känslorna och lär oss att relatera till dem. Det är därför relevant för klienter att identifiera och ta itu med omedvetna känslomässiga processer som utgör hinder i ett professionellt sammanhang. Genom att känna igen dessa processer och känna känslorna och innehållet som känslorna är förknippade med kan klienten lossa sig från automatiserat beteende och agera mer lämpligt i förhållande till kontext och organisatoriska mål. För att kunna agera professionellt måste man kunna vara i kontakt med sina anställda och med den organisatoriska verkligheten när den uppstår, samt på personlig nivå kunna tillgodose de osäkerheter som finns i förhållande till uppgiftslösningen. Denna uppgift kräver självinsikt och emotionell anpassning till klienten. Där andra former av coaching ofta fokuserar på specifika problemlösningar är fokus för ISTDP-coachning klientens emotionella hantering av hans eller hennes professionella roll, sett i hans eller hennes organisatoriska sammanhang. Som sådan fungerar ISTDP-coachning i sin förståelse av kundens utmaningar på två nivåer: En systemorganisatorisk nivå där klientens roll definieras. Kundens personliga kompetens, önskemål och auktoritet måste förstås i förhållande till den nuvarande gruppdynamiken, kunden är en del av - både när det gäller mandat och befogenhet från ovan, krav för att hantera organisationens varumärke och image utifrån, och inte minst legitimiteten som han / hon får inom arbetstagargruppen. Baserat på denna gruppdynamik klargörs klientens professionella roll. En intrapsykisk nivå, där problemen klienten upplever analyseras utifrån den emotionella dynamik som uppstår i mötet mellan klienten som person och de krav som ställs på honom / henne.
På detta sätt integreras ett personligt emotionellt arbete i ISTDP-coachning med förståelse för de organisatoriska problemfokuserade kraven som ställs på klienten.