Personalhandledning syftar till integration och att något alltid kan omsättas till handling. Perspektivet är pedagogiskt och system-psykodynamiskt med undersökande metoder för att fördjupa relationer och reflektioner.

Handledning kan beskrivas som en dialog som utgår från både individens, gruppens och verksamhetens behov. Ett återkommande inslag är att varje enskild individ, grupp, verksamhet tar ansvar för att formulera sitt specifika fokus i handledningen som sedan pågår inom den ram där behoven står i centrum. Mötet sker här och nu. Individen, gruppen eller verksamheten blir hjälpt genom en förtydligande erfarenhet som frigör tankar, känslor och handlingar som kan ha stått i vägen för en förnyad bild av den aktuella situationen. Avsikten är att ta tillvara och lyfta fram styrkan, kreativiteten och de resurser som finns hos varje individ, grupp och verksamhet. En annan avsikt är att skapa förståelse och medvetenhet när det gäller egna eller andras handlingar i form av prestationer och resultat, invanda tankemönster och känslor i olika sammanhang och dess koppling till aktuella problem och möjligheter.

Utformningen av personalhandledningen är flexibel inom den ram som vi tillsammans kommer överens om att arbeta inom. 

  • individuell handledning omfattar vanligen 60 min
  • grupphandledning omfattar cirka 1,5-3 timmar, beroende på antal deltagare

Om behov finns kan handledningen komma att fördjupas inom olika tematiska områden som exempelvis:

  • betydelsen av egna val, nivåer av öppenhet och lyssnande, samt mentalisering
  • innebörden av interpersonella relationer och beteendemönster
  • emotioner och känslornas olika betydelse
  • förhållande till existensvillkor och livstolkning kring mening, liv, död, frihet
  • självkännedom, självkritik, falskt själv, olika mångfacetterade självtillstånd, självkänsla
  • motstånd mot förändring, undvikande i relationer och grundantagande
  • möjligheterna med kompetenta relationer och samstämmighet i grupper och verksamheter
  • förtroendefullt samarbete, problemlösning och beslutsfattande

Personalhandledning kan ges individuellt eller i grupp och antalet deltagare kan variera. Om du är intresserad av handledning för egen del eller önskar mer information så är du välkommen att höra av dig till mig via e-post: info@johnlundborg.se eller telefon: 076-0391683